PRIVACYVERKLARING

Stichting DAT School gaat zorgvuldig om met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en we nemen het serieus dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen vertrouwelijk en in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over de verschillende gegevens die we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

Persoonsgegevens

Stichting DAT School verzamelt gegevens van leerlingen/deelnemers (en hun ouders/verzorgers) van onze lessen en workshops, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten, bezoekers van onze website en andere geïnteresseerden die contact met ons opnemen.

De volgende gegevens kunnen wij van u verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);

 • Bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Geslacht en geboortedatum;

 • Naam school + klas;

 • Beroep;

 • Bankrekeningnummer (IBAN);

 • Stadspasgegevens;

 • Motivatiebrief en/of cv;

 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons);

 • IP-adres en locatiegegevens (geanonimiseerd);

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;

 • Uw internetbrowser en apparaat type;

Met welk doel verzamelen wij uw gegevens?

Stichting DAT School verzamelt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken, registreren en afhandelen van inschrijvingen;

 • Communicatie over lessen en betalingen;

 • Het indelen van leerlingen in groepen, bijvoorbeeld op basis van leeftijd;

 • Het bepalen van korting op lesgeld;

 • Het verzenden van onze digitale nieuwsbrief;

 • Informatieverstrekking over ons werk en onze activiteiten;

 • Het functioneren van onze website; het verbeteren van onze website en het bijhouden van webstatistieken (geanonimiseerd); de integratie van social media plugins op onze website;

 • Het verwerken van sollicitaties ten behoeve van de sollicitatieprocedure;

 • Het verrichten van onderzoeksdoeleinden;

 • Om te voldoen aan onze wettelijke plichten;

Lesgeld betalingen

Wij vragen ouders/verzorgers van deelnemers om het cursusgeld over te maken naar onze bankrekening. In dat geval worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het overmaken van het bedrag verwerkt door uw bank en onze bank (ING Bank).

Beeldmateriaal

Het is mogelijk dat tijdens voorstellingen, cursussen of lessen foto’s/video’s van de bezoekers of leerlingen worden gemaakt. Deze kunnen wij gebruiken voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.

Mocht u niet instemmen met een publicatie dan kunt u ons verzoeken om verwijdering van de publicatie. U kunt een mail sturen met uw verzoek naar info@datschool.nl.

Digitale nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Dit kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of actiemail bevat een afmeldlink, waar u zich op gemakkelijke wijze mee kunt uitschrijven op ieder gewenst moment. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees, via de dubbele opt-in methode. Dit houdt in, dat als u zich aanmeldt, deze aanmelding bevestigd moet worden via een naar u gestuurde e-mail.

Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Derde partijen

Stichting DAT School verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals MailChimp voor het versturen van onze nieuwsbrieven, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting DAT School blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sollicitanten

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u bij ons in dienst treedt. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen over een vacature, dan vragen wij uw toestemming om uw persoonsgegevens langer te mogen bewaren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparatuur wordt geplaatst of uitgelezen. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend. Onze website maakt gebruik van Functionele Cookies, Analytische Cookies en Tracking Cookies. Voor uw toestemming voor deze cookies hebben wij een cookiemelding geplaatst op onze website.

Doel cookies
Functionele Cookies gebruiken wij voor het goed functioneren van de website. Met Analytische Cookies worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Tracking Cookies gebruiken wij zodat wij social media plugins kunnen integreren op onze website.

Uitzetten en verwijderen van cookies?
Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen.

Bewaren gegevens

Stichting DAT School bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Stichting DAT School de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Ons streven is om persoonsgegevens veilig te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren.

Beveiliging

Onze website is beveiligd door middel van een betrouwbaar SSL-certificaat (herkenbaar aan https:// als begin van onze webpagina’s en het groene slotje voor de url) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u gegevens aan ons doorgeeft via onze website gebeurt dit dus altijd via een beveiligde verbinding en deze kunnen daardoor niet leesbaar onderschept worden door anderen.

We zorgen voor een adequate beveiliging van de systemen waarin we uw gegevens opslaan. We proberen er zo goed mogelijk voor te zorgen dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt dergelijke vragen of verzoeken richten aan info@datschool.nl.  

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wanneer de website of werkwijze verandert, zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om deze privacyverklaring aan te passen. Let dus altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Laatste versie: 2 oktober 2019

Contact

Stichting DAT School
info@datschool.nl